Föreningen

Assistans Unionen EF administrerar personlig assistans till människor som har beslut om assistanstimmar från Försäkringskassan eller någon kommun.

Vi har tillstånd att bedriva verksamhet enligt LSS (Socialstyrelsens beslut 2011-07-28).

Styrelse och ledning har mer än 50 års samlad erfarenhet av personlig assistans både som anhöriga och som företagsledare. Alla styrelsemedlemmar är anhöriga till någon av våra kunder.

Föreningen drivs på ett kostnadseffektivt sätt och hela bidraget används för att ge kunder och anställda bästa möjliga villkor.

Som medlem i en ekonomisk förening har Du möjlighet att påverka föreningens utveckling och det ger också fullständig insyn i hela föreningens verksamhet.

Medlemskap

För de av våra kunder som inte kan företräda sig själva är det föräldrar eller andra nära anhöriga som söker medlemskap i vår förening. Annars är det du själv som blir medlem.

Genom ditt medlemsskap och engagemang är du med och påverkar utvecklingen.

Det är styrelsen som beviljar medlemskap efter skriftlig ansökan.

Låter det här intressant?

Administration

Vår administration sköts från kontoret på Rutsbrogården.

Adress: Rutån 22, 786 92 Dala Järna
Tel: 0281-100 03

Verksamhetsledare:

Tina Sommar

Direkttelefon: 072-572 05 56

info@assistansunionen.se

Administration:

Ann-Louise Häggblom
Direkttelefon: 072-572 05 56
annlouise.haggblom@assistansunionen.seVem kan få personlig assistans?

Den lagstiftning som reglerar rätten till personlig assistans kallas i dagligt tal LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och LASS som står för (Lagen om assistansersättning).

För att kunna beviljas assistansersättning måste man tillhöra någon av personkretsarna som beskrivs i 1§ LSS.

  1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom, samt
  3. personer med annat varaktigt fysiskt eller psykiskt funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Det är Försäkringskassan eller kommunen som gör utredning om behovet. Visar utredningen att det finns ett grundläggande behov på 20 timmar per vecka eller mer är det Försäkringskassan som beviljar assistansersättning och då ska även alla övriga behov räknas in såsom träning, fritids- och sociala aktiviteter, arbete. Även dagis, skola och daglig sysselsättning kan räknas in om det finns särskilda behov.

Kommunen ansvarar för att utreda och bevilja assistans om det grundläggande behovet understiger 20 timmar per veckan men även då ska övriga behov utredas och kunna vara assistansgrundande.

Det går att läsa mera på Försäkringskassans hemsida eller ta kontakt med oss på Assistans Unionen.